תקנון ותנאי שימוש

 • המידע שהחברה אוספת בעמודים באתר החברה שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות או להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא”ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.
 • במידע אשר נמסר כאמור לעיל לשם ביצוע ההזמנה של המוצר, שירות או מידע, החברה עושה שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. כנ”ל לגבי מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה.
 • במקרה של השארת דוא”ל על ידי הלקוח, החברה תשתמש בכתובת הדוא”ל האמור לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן החברה לא תמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
 • אם הלקוח מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הגנת הפרטיות של החברה, הוא רשאי לפנות לשם כך לנציגי החברה.
 • במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, החברה עושה שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים בו ובחנות הפיזית של החברה4
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הלקוח רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות  בכתב אל החברה.
 •  

  מחויבות החברה לאבטחת מידע

  1. החברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. החברה עושה כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.החברה יישמה הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שהיא אוספת באתר.

   

  כללי

  1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות אתר החברה מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק: הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
  3. על הלקוח חלה האחריות באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  4. רישומי המחשב של אתר החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב ועל הלקוח חלה האחריות להתעדכן בכל שינוי בטרם כל ביצוע רכישה.
  6. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד ובתחום השיפוט של מחוז מרכז.
  7. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת,. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

  ברוכים הבאים לאתר הבית של Play4Fun (להלן: “האתר” /”החברה”)

  מבוא

  1. האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הלקוחות הגולשים באתר בישראל.
  2. תוקף הרכישה כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.
  3. הוראות תקנון זה, יחולו בכל שימוש ורכישה שיעשו על ידי לקוחות האתר ותקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המלקוח המשתמש באתר לבין החברה, לכל דבר ועניין.
  4. החברה מאפשרת ללקוחותיה גם להזמין ולקבל הזמנות בהגעה פיזית לחנות. ההחברה אינה אחראית לתוכן החבילות ושלמותן והאחריות על כך הינה של היצרן בלבד.

  לקוח” – כל גולש באתר לרבות לקוחות המבצעים רכישות באתר.

  1. כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון מחייב זה. לפיכך אם הלקוח אינו מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הלקוח מתבקש שלא לעשות כל שימוש בחנות. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללקוח לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים בתקנון האתר כאמור לעיל.
  2. על הלקוח להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה ושימוש באתר.
  3. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  4. המכירה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ואינה מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על מנת לבצע מכירות מסוג זה, יש לתאם מראש עם החברה והכל כפוף לאישור מראש ובכתב מאת החברה
  5. ניתן להזמין עד

   פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.

  זכות השימוש באתר

  1. כל לקוח אשר ימלא אחר כל התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה וכאמור להלן, רשאי להשתמש באתר על מנת לבצע רכישות:
   • הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שהוא מבצע בפועל. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החברה באמצעות האתר.
   • ככל שהלקוח הוא קטין על פי החוק, הלקוח מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
   • הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
   • הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות סליקת האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).
   • הלקוח מחזיק בדוא”ל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

  המוצרים המוצעים ללקוחות החברה

  1. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר החברה, מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח, במידה ומדובר במוצר הניתן לשליחה.
  2. כל התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה הגורם המחייב.
  3. למידע על נפחים, קיבולות, שטח אחסון, זיכרון נגיש וכל פרט רלוונטי לגבי המוצר הנבחר יש לשאול את נציגי החברה.
  4. הנתונים כפופים להגדרות היצרן לרבות אך לא רק: גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
  5. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או לכתוב בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן.
  6. המוצרים אשר מוצעים למכירה באתר החברה, ניתנים לרכישה גם בחנות הפיזית של החברה, בכפוף לחוסרים זמניים במלאים. בהתאם לתקנון, בחנות החברה ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן. יתכן כי יהיו מוצרים הזמינים לרכישה בחנות הפיזית של החברה בלבד, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן, ישנם מוצרים שלא ניתן להזמין במשלוח, אלא באיסוף עצמי בלבד.
  7. במקרה וישנו חוסר של מוצר בחנות החברה, זמן ההגעה לחנות או במשלוח הינו עד 14 ימי עבודה או כפי שמצוין בדף המוצר ו/או בסל הקניות.
  8. לאחר ביצוע הזמנה, הלקוח יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם פרטי ההזמנה שביצע. כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בחנות החברה או במועד בו יצאה הזמנתו למשלוח, לפי העניין, הלקוח יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם עדכון הסטטוס.
  9. במידה ויידרש אימות זהות הרוכש ,הדבר יבוצע באמצעות אימות ב-SMS.
  10. המחירים, המבצעים, התנאים וכל מידע ביחס למוצרים המופיע באתר החברה ובדפי המוצרים הנקובים באתר החברה, תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
  11. מחירי המוצרים באתר החברה כוללים מע”מ.
  12. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר. במידה וישנה סתירה בין המחיר באתר למחיר המופיע במקום אחר אשר מפנה לאתר, אזי המחיר באתר הוא הקובע. אותו כנ”ל לגבי מפרטים.
  13. קבלת מתנה במבצעים שעורכת החברה, כפופה למלאי הזמין בחנות החברה.
  14. בעסקה עד __8__ תשלומים אין תוספת ריבית. בעסקה מעל __8_ תשלומים, כל התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של __2_% אלא אם כן מצוין שהמוצר נמכר בעד 36 תשלומים ללא ריבית ואז אין תוספת ריבית. ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם ב 24 ו 36 תשלומים. המחיר שמצוין למכירה בתשלומים ללא ריבית שווה למחיר במזומן.
  15. המלאי המוצג באתר מעודכן בתדירות של כ-

   4__ימים.

  16. כל ההטבות והמבצעים מוגבלים ליחידה אחת ללקוח אלא אם צויין אחרת בדף המוצר אין כפל מבצעים אלא אם צוין במפורש אחרת.
  17. מחירי ותוקף המצבעים הינם כפי שמופיעים בדף המוצר או עד גמר המלאי.
  18. ישנם משחקים אשר דורשים מנוי ל Xbox Live/PSN (תשלום נוסף) על מנת לתפעל את המשחק ו/או לשחק אונליין ברשת.
  19. החברה רשאית לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מבצע שקיים באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
  20. החברה רשאית אך לא חייבת לקבוע כי המחיר באתר שונה מהמחיר בחנויות הפיזיות, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

  אופן המכירה באתר

  1. מכירת המוצרים כפופה למלאי הקיים בחברה.
  2. אישור הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה.
  3. עסקאות מעל 600 ש”ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל כרטיס האשראי זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של האתר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל מכל סיבה שהיא.
  4. השלמת הרכישה מותנת בשליחת אישור הזמנה מאת האתר לדואר האלקטרוני של הלקוח.
  5. מחירי המוצרים הנמכרים באתר החברה עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שהוצג לרוכש באימות פרטי העסקה וטרם אישורה הסופי על ידי הלקוח.

  אופן ביצוע הרכישה

  1. על הלקוח למלא את כלל הפרטים הנדרשים בטופס הרכישה באופן מדויק והדבר מהווה תנאי מוקדם לביצוע העסקה. באחריות הלקוח למלא את פרטיו הנכונים והמדויקים.
  2. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברות האשראי.
  3. לקוח המבקש לבצע איסוף עצמי מהחנות הפיזית של החברה, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא. אלא אם כן סוכם אחרת מול החנות).
  4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה וכן רישום העסקה במחשבי החברה באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. החברה לא תישא באחריות בכל מקרה שהפרטים שמולאו בטופס הרכישה שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך כנגד החברה או מי מטעמה.
  5. מסירת פרטים כוזבים על ידי הלקוח מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך כנגד החברה או מי מטעמה.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך __24_ שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.

  לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החנות בטלפון 09-8338416 ו/או באמצעות דוא”ל [email protected]

  ביטול עסקת מכר מרחוק (הזמנות שבוצעו דרך אתר החברה, או באופן טלפוני בלבד)

  1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).
  2. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק, יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: “טופס הגילוי”) באמצעות הדוא”ל שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. במקרה שטופס הגילוי לא נמסר ו/או לא התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יידע את החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים באתר החברה ובתקנון זה, על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
  4. דרכי ביטול העסקה :
   • מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
   • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
   • בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
   • בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הלקוח.
  5. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
   • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;
   • מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
   • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
   • מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים)
  6. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה לאלתר, והחברה תבצע בדיקה מול הלקוח. במידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
  7. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (כלומר – באופן פרונטלי, לקוח מול איש מכירות בחנות הפיזית של החברה), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות המפורסמת בחנות הפיזית של החברה.על הלקוח לברר מול נציג המכירות מהם תנאי הביטול בטרם הוא ירכוש את המוצר.
  8. ביטול עסקת מכר מרחוק  ועסקאות שבוצעו בחנות הפיזית של החברה:

  הלקוח רשאי לבטל עסקה מסוג זה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות:

  • בע”פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף);
  • בדואר אלקטרוני;
  • באינטרנט בקישור הייעודי.
  1. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
  2. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
  3. כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: פליי פור פאן בע”מ כתובת: תל חי 33 כפ”ס כפ”ס.
  4. ביטול עסקה ע”י החברה: החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   • אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
   • אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור מפרט המוצר.
   • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת נגיף הקורונה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ו/או בכל מקרה בו החליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו או בכל מקרה בו מתבצעת עסקה שאינה על פי הוראות תקנון זה.
   • אם אזל המוצר מהמלאי.
   • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שהתמורה בגין הרכישה על ידי הלקוח לא תתקבל.
   • בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החברה את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.
   • כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

  מיחזור

  1. בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012, החנות מאפשרת למסור בחנויותיה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים ואשר אינם בשימוש (להלן: “המוצר הישן”), בהתאם לתנאים הבאים:
   • קבלת המוצר הישן תתבצע רק בתמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג
   • סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה בחנות;
   • ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;
   • המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

  אספקת המוצר

  1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
   • ככל שיבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, החברה תפעל כדי לספק את המוצר לפי שיטת המשלוח שנבחרה ובהתאם לתנאים המפורטים בעת בחירת אופן האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכישה באמצעות כרטיס האשראי לאחר שאומתו פרטי הלקוח והתקבל אישור כאמור בתקנון זה
   • .החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 53.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
   • באזורים בעלי גישה מוגבלת מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
   • המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות אשר החברה עובדת איתה בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה ו/או זמינה למוצר הרלוונטי.
   • יובהר כי תעריפי המשלוחים שונים בהתאם ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו’. התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג המוצר.
   • זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
   • זמן המשלוח של מחשב נייח נמדד מרגע סיום הרכבת המחשב על ידי החברה.
   • ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בחנות הפיזית של החברה, הלקוח יגיע לחנות רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לחנות. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.
   • אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר/נקודת איסוף הקרוב לבית הלקוח ע”י דואר ישראל/חברת המשלוחים בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב (במידה ונבחרה אופן אספקה של הדואר).
   • במקרים בהם מוצר שמופיע באתר החברה אזל מהמלאי והדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה.
   • זמן אספקת משלוח חל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החברה פרט לאמור בסעיף 55.7 לעיל.
   • .בעת אספקת ההזמנה בחנות הפיזית של החברה, יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. על הלקוח להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות ההזמנה. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
   • בכל מקרה של אספקת המוצרים על ידי משלוח כאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא מול החברה כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.

  קניין רוחני

  1. האתר עושה שימוש בקבצי – Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות.
   • החברה עושה שימוש בקבצי Cookies   לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות אך לא רק: איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, פרסום ושיווק, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח, אבטחת מידע ושיפור חווית משתמש. גלישה באתר החברה על ידי הלקוח מהווה את הסכמתו לשימוש האתר בקבצי Cookies ושימוש במידע האגור ב Cookies.
   • האתר וכל המידע והפרטים  המופיעים בו לרבות אך לא רק:  עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם קניינה הבלעדי  של החברה ו/או של צדדים שלישיים המוצגים בחנות והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
   • אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר החברה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
   • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר החברה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה אישרה זאת מראש ובכתב.

  שירות לקוחות

  1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל:

  טלפון: 054-8642828

  אימייל: [email protected]

  מכתב: לכבוד פליי פור פאן בע”מ תל חי 33 כפר סבא.

  אבטחת מידע

  1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בשוק על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים הלקוחות.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות החברה, ו/או בגין כוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.[ אסף תברר עם חברת האשראי את העניין והתקן].
  3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
  4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:  “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider”או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ולא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו בכל דרך שהיא
  5. .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

   

  מדיניות הגנת פרטיות באתר

  1. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות הלקוחות אשר משתמשים באתר החברה, אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות של החברה ואודות האפשרויות העומדות בפני הלקוחות בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות החברה לגבי איסוף מידע באתר.
  2. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה.
  3. החברה משתמשת ב:

   כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות על ידי יש להיכנס למדיניות הגנת הפרטיות של